REGULAMIN KONKURSU "HALOWEEN MAKEUP"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki organizacji i uczestnictwa w konkursie pod nazwą "HALOWEEN MAKEUP" oraz zasady jego przebiegu, wyłaniania zwycięzców, a także określa zasady nadzoru nad jego przeprowadzeniem i zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).

2. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik oświadcza że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Organizatorem konkursu jest STYLE GROUP Sp. z o.o. S.K.A., NIP 618 21 34 375, REGON 301743828, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Kapitał zakładowy: 99.000 zł wniesiony w całości. (siedziba: ul. Serocka 10, lok. II piętro, 04-333 Warszawa), zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS 0000386519

4. Konkurs trwa od 25 października 2021 r. (od chwili publikacji postu konkursowego na profilu na Instagramie Organizatora) do 3 listopada 2021 r. do godziny 23:59 czasu polskiego.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet.

6. Konkurs przeprowadzany jest przez Organizatora za pośrednictwem platformy Instagram, na stronie dostępnej pod adresem https://www.instagram.com/perfumeriapl/ na której przez cały czas trwania Konkursu dostępny będzie Regulamin Konkursu.

7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony ani administrowany przez Serwis Instagram Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Instagram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie zbiera jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator. Działania Uczestnika w ramach konkursu nie powinny naruszać regulaminu Serwisu Instagram (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://help.instagram.com/ 581066165581870)

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych drogą elektroniczną, jakichkolwiek problemów z działaniem serwisu Instagram, sposób w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego, naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

9. Organizator nie jest stroną w sporach dotyczących praw Użytkowników do korzystania z serwisu Instagram.

10. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń, Organizator powoła 3-osobową Komisję. W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

11. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią fantową ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych.

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która spełni łącznie niżej wymienione warunki: a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, zamieszkałą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b) posiada aktywne konto w serwisie Instagram; c) wyrazi chęć uczestnictwa i zgłosi swój udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmiotów bezpośrednio z nim powiązanych oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. W dniu rozpoczęcia konkursu Organizator opublikuje na swoim profilu w serwisie Instagram post konkursowy, w którym poinformuje o zasadach konkursu i nagrodach (dalej: „Post”).

4. Przedmiotem zadania konkursowego jest umieszczenie w formie postu na swoim profilu na IG, oznaczenie pracy konkursowej hasztagiem #haloweenzperfumeriapl, otagowanie swojej pracy oraz zaobserwowanie @perfumeriapl oraz @goshpolska. Dodatkowo, daj nam znać w komentarzu, że bierzesz udział w konkursie i zaproś do niego 3 osoby. 

5. Zgłoszenie udziału następuje poprzez wykonanie, w trakcie trwania Konkursu, wszystkich kroków zadania konkursowego (tylko takie zgłoszenia będą brane pod uwagę przy ocenie).

6. Uczestnik, w czasie trwania Konkursu, może wysłać tylko jedno Zgłoszenie konkursowe. W wypadku, jeśli Uczestnik dokona więcej niż jednego Zgłoszenia konkursowego, w Konkursie będzie brało udział wyłącznie pierwsze Zgłoszenie konkursowe Uczestnika.

7. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie są nieodpłatne.

8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone prawa autorskie do Zadania Konkursowego, oraz iż Zgłoszenie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez uczestnika praw osób trzecich.

9. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, przekazów reklamowych, naruszać praw osób trzecich, jak również zawierać opisu sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt.

10. Zgłoszenia naruszające postanowienia ust. 8 i 9 powyżej będą wykluczane z Konkursu.

11. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania mu nagrody, w przypadku gdy Uczestnik: a) posłużył się fikcyjnym profilem na Instagramie. b) podał nieprawdziwe lub niekompletne dane niezbędne do przyznania nagrody, c) nie spełnił wszystkich postanowień Regulaminu, d) opublikował odpowiedzi w postaci materiałów, których wyłącznym autorem nie jest Uczestnik (dopuszczalne jest użycie zdjęć produktów, zamieszczonych na stronie Organizatora lub linków do tych produktów), e) działa sprzecznie z ogólnie przyjętymi zasadami fair play f) naruszył jakichkolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wykorzystał w Konkursie profil osób trzecich naruszył zasady Serwisu Instagram, jak również gdy naruszył prawa autorskie osób trzecich; g) naruszył jakikolwiek spośród punktów regulaminu Serwisu Instagram lub niniejszego Regulaminu;

III. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie jest zestaw kosmetyków kolorowych marki GOSH zamkniętych w cudownej kosmetyczce!

2. Do każdej Nagrody dołączona zostanie dodatkowa nagrodą pieniężną w wysokości 10% wartości Nagrody w celu pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Laureatom, lecz będzie potrącana przez Organizatora dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Sponsorem nagród jest Brodr. Jorgensen S.A. ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra

4. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do niej na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

IV. WYŁONIENIE LAUREATÓW

1. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 laureatów 

2. Przy wyborze laureata, Komisja będzie brała pod uwagę zgodność Zgłoszenia konkursowego z Regulaminem, oryginalność i kreatywność Zgłoszenia konkursowego.

3. Wyłonienie zwycięzcy zostanie dokonane przez Komisję powołaną przez Organizatora. Wybór jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

5. Laureaci (imię i nazwisko) zostaną ogłoszeni w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Instagram na profilu Organizatora w dniu 3 listopada 2021r. do godziny 18:00 czasu polskiego.

6. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Laureata jest skontaktowanie się z Organizatorem w terminie do 20 listopada 2021 r., poprzez wiadomość prywatną na profilu Organizatora w serwisie Instagram i podanie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy oraz numer telefonu.

7. W przypadku niepodania w terminie określonym w ust. 5 danych przez Laureata, Nagroda przechodzi na laureata rezerwowego, zajmującego najwyższe miejsce w rankingu przygotowanym przez Komisję. Do laureata rezerwowego stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5 z zastrzeżeniem, iż Laureat rezerwowy zobowiązany jest podać dane określone w ust. 5 w terminie do 20 listopada 2021 r.

8. W wypadku, gdy Laureat i Laureat rezerwowy nie spełnią wymogów do wydania Nagrody, określonych w ust. 5, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

9. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację Konkursu i przyznanie nagrody w Konkursie.

10. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika, są informacjami podawanymi Organizatorowi. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne z odmową wzięcia w nim udziału.

4. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja konkursu, wydanie nagród laureatom, rozpatrzenie reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestnika. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność przeprowadzenia Konkursu i realizacji umowy.

5. Administrator, w związku z realizacją Konkursu, może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres dostawy nagrody i numer telefonu.

6. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7. Uczestnik może skontaktować się Organizatorem w sprawie danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej Organizatora: perfumeria@perfumeria.pl.

8. Organizator zapewnia całkowitą ochronę danych osobowych Uczestników Konkursu przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez cały okres trwania Konkursu oraz przez okres trwania postępowania reklamacyjnego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okresy przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez takimi roszczeniami przez Organizatora.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli odpowiedź przekazana przez Uczestnika Konkursu będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą dokonania Zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorom nieodpłatnej niewyłącznej licencji do korzystania ze Zgłoszenia konkursowego lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 30 września 2021 r. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 3 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego znajdującego się na przesyłce pocztowej w reklamacją.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, dokładny opisem wskazującym na powód reklamacji oraz dopisek „Konkurs –Jak pielęgnujesz skórę swojego dziecka?”.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki przesłania listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Za udział w Konkursie poza Nagrodą opisaną ustępie III Regulaminu nie przysługuje wynagrodzenie, ani żadna inna nagroda.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz warunków konkursu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Uczestników.

5. Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny